Algemene voorwaarden

Belgian Cheerleading Federation vzw
Penitentienenstraat 87, 3000 Leuven
België
Hoofdzetel: Vlaams-Brabant
Ondernemingsnr. 0526 884 50
RPR Leuven
Info@belgiancheer.be
www.belgiancheer.be
Bank: KBC
De koper van deze website is:
Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Belgian Cheerleading Federation VZW in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
Annulatiebeleid
Annuleren voor evenementen (recreatieve events, workshops,,....) kan kosteloos ten laatste één week voor aanvang van het evenement via mail of telefonisch. Na deze limiet, wordt een adminstratieve kost van €5-15 aangerekend voor het omboeken of terugbetalen.
Bij het niet opdagen zonder verwittiging wordt het volledige bedrag aangerekend..
Annuleren van opleidingen of deelname wedstrijden kan kosteloos 2 weken voor de aanvang van dit event..
Annuleren van webshop gerelateerde artikelen is niet mogelijk, deze worden besteld na betaling is ontvangen.
Vertrouwelijkheid
Alle informatie of materiaal die naar Belgian Cheerleading Federation vzw wordt gestuurd via deze website is overeenkomstig met de wettelijke en reglementaire vereisten.
Privacy
Uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd conform de GDPR wetgeving.
Door zich toegang te verschaffen tot de website van Belgian Cheerleading Federation vzw, verklaart u dat u kennis heeft genomen van de privacy regels op de website (https://www.belgiancheer.be/nl/privacy) en geeft u toestemming aan Belgian Cheerleading Federation vzw om de door u meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hierin neergeschreven.
Belgian Cheerleading Federation vzw is niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten
Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Belgian Cheerleading Federation vzw herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.
Koper en Belgian Cheerleading Federation vzw komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt.. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Belgian Cheerleading Federation vzw gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Belgian Cheerleading Federation vzw garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
Prijzen
De prijzen zijn deze zoals vermeld op de webshop of website en zijn uitgedrukt in Euro’s
Betaling
In het geval door Belgian Cheerleading Federation vzw een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Belgian Cheerleading Federation vzw is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
Herroepingsrecht
I.g.v. een opleiding of bijscholingen, geldt het herroepingrecht geldt voor wijzigingen in de cursusdata en ziekte van de docent of spreker.
Verzending en retour
Indien producten aangekocht worden, zullen deze persoonlijk afgeleverd worden aan de Koper. Bij de persoonlijke overhandiging is er de mogelijkheid om het product terug te geven. Een dag na ontvangst is er geen retour meer mogelijk.